» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 21-05-2024 (55200) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 6 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 07-05-2024 (12317) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 20 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-05-2024 (91322) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 9 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 16-05-2024 (61034) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 11 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 25-05-2024 (09743) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 2 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 03-05-2024 (64857) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 24 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 7 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 27-05-2024 (72578) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 0 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 23-05-2024 (13182) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 26-05-2024 (53398) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 1 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 21-05-2024 (55200) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 6 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 06-05-2024 (87661) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 21 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 23-05-2024 (13182) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-05-2024 (09743) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 2 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-05-2024 (61034) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 11 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 12-05-2024 (54105) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 15 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 7 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 22-05-2024 (39397) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 5 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 27-05-2024 (72578) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 0 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 04-05-2024 (90869) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 23 ngày 45 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 23-05-2024 (13182) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 1 ra ngày 05-05-2024 (80183) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 22 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 20-05-2024 (05966) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 7 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 11-05-2024 (98076) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 16 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 18-05-2024 (91322) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 9 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 27-05-2024 (72578) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 0 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 22-05-2024 (39397) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-05-2024 (53398) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 1 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 15-05-2024 (06926) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 12 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 10-05-2024 (78736) đến 2024-05-28 vẫn chưa ra là 17 ngày 53 ngày
Bình luận